Udem haksen tüzük değişikliği

UDEM HAK SENDİKASI TÜZÜK DEĞİŞİKLİK TEKLİFİ

MEVCUT OLAN
TEKLİF EDİLEN
Sendika Genel Kurulunun Oluşması
Madde 14 - Sendika genel kurulu, sendikanın en yetkili organıdır.
Genel kurul, tüzük hükümlerine göre seçilecek 200 (iki yüz) genel kurul delegesi ile sendikanın yönetim ve denetleme kurulu asıl üyelerinden oluşur.
Sendika tüzüğünün 9 uncu maddesine göre; üyelikten çekilme veya çıkarılma işlemi ile üyeliğin sona ermesi hallerinde delegelik sıfatı ortadan kalkar ve yerine atama yapılamaz.
Sendika ve şube genel kurul delegelerinin sıfatı müteakip olağan genel kurul için yapılacak delege seçimine kadar devam eder.
Sendika genel kurulu, yönetim kurulu kararı ile üyelerle de yapılabilir. Bu durumda, delegelerin hak ve yetkileri üyeler için de geçerlidir.
Madde 14 - Sendika genel kurulu, sendikanın en yetkili organıdır.
Genel kurul, 15 inci maddeye göre seçilecek genel kurul delegesi ile sendikanın yönetim ve denetleme kurulu asıl üyelerinden oluşur.
Sendika tüzüğünün 9 uncu maddesine göre; üyelikten çekilme veya çıkarılma işlemi ile üyeliğin sona ermesi hallerinde delegelik sıfatı ortadan kalkar ve yerine atama yapılamaz.
Sendika ve şube genel kurul delegelerinin sıfatı müteakip olağan genel kurul için yapılacak delege seçimine kadar devam eder.
Sendika genel kurulu, yönetim kurulu kararı ile üyelerle de yapılabilir. Bu durumda, delegelerin hak ve yetkileri üyeler için de geçerlidir.


Delege Seçimi
Madde 15- Sendika genel kurul delegeleri seçim sonucu üyeler tarafından belirlenir.
Sendika yönetim kurulunca sendika genel kurulundan önceki 15 Mayıs tarihi itibariyle;
a) 4688 sayılı Yasanın 30 uncu maddesine göre tespit edilen üye sayıları,
b) Tüzüğün 10 uncu maddesine göre sendika üyeliği devam edenlerin sayıları, esas alınmak suretiyle her ilde seçilmesi gereken delege sayıları tespit edilir. 200 (iki yüz) üst kurul delegesinin illere göre dağılımı Sendika Yönetim Kurulunca aşağıdaki esaslara göre belirlenir:
c)Öncelikle her il için bir delege ayrılır,
d)Sendika üye sayısı (a) fıkrasına göre illere tahsisten sonra kalan delege sayısına bölünerek illerde kaç üye için bir delege seçileceği bulunarak illere tahsis olunur,
a) (a) ve (b) fıkralarına göre tahsis olunan delege sayısı ile 200 {iki yüz} arasındaki fark (b) fıkrasına göre bölüm sonucunda artık veren illerin artık üye sayısı çok olandan itibaren birer delege tahsisi suretiyle 200 (ikiyüz) delegenin tahsisi tamamlanır,
Tespit edilen delege sayıları genel kuruldan iki ay önce sendikanın internet sitesinde ilan edilir.
Delege seçimleri sendika genel kurulundan otuz gün önce tamamlanır.
Sendika yönetim kurulunca her ilde yapılacak delege seçiminde aday olanların başvuruları alınarak oluşturulacak aday listeleri tespit edilir. Her üye sadece görev yaptığı ildeki delege seçiminde aday olabilir.
Delege seçim işlemleri, sendika yönetim kurulunca ilan edilecek tarihte ve her il için tespit edilecek üç kişilik komisyon tarafından yürütülür.
Komisyon tarafından düzenlenecek bir tutanak ile seçilen delegelerin ili, T.C. Kimlik No ve ad-soyadı, varsa cep telefonu ve e-mail adresleri bir liste halinde ve yedi gün içinde sendika genel merkezine gönderilir.
Delege Seçimi
Madde 15 - Sendika genel kurul delegeleri üyeler tarafından seçilir.
Sendika genel kurulunun yapılacağı tarihten önce Resmi Gazetede yayımlanan sendikanın üye sayısı;
a) 1-100 ise 10 delege,
b) 101-500 ise 20 delege,
c) 501-1000 ise 40 delege,
d) 1001-5000 ise 50 delege,
5001 üzerinde ise 100 delege seçilir

Genel Kurulun Toplanma Zamanı ve Karar Yeter Sayısı
Madde 16 - Sendika genel kurulu üç yılda bir sendika merkezinin bulunduğu ilde 4688 sayılı Yasanın 10 ve 11 inci maddeleri ile 6356 sayılı Yasanın 13 üncü maddesinde belirtilen hükümlere göre toplanır ve karar alır.
Sendika olağanüstü genel kurulu, yönetim kurulu veya denetleme kurulunun gerekli gördüğü durumlarda ya da genel kurul üye veya delegelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine en geç altmış gün içinde toplanır.
Bir önceki olağan genel kurula katılan yönetim ve denetleme kurulu üyelerinden olağan genel kurulda yeniden seçilmeyenlerin delegele olarak olağanüstü genel kurula katılamazlar.
Olağanüstü genel kurulu 4688 sayılı Yasanın 10’uncu maddesinin 5,6,7 ve 8 inci fıkralarına göre toplanır ve genel kuruldaki esaslara göre karar alır.
Madde 16 - Sendika genel kurulu dört yılda bir sendika merkezinin bulunduğu ilde 4688 sayılı Yasanın 10 ve 11 inci maddeleri ile 6356 sayılı Yasanın 13 üncü maddesinde belirtilen hükümlere göre toplanır ve karar alır.
Sendika olağanüstü genel kurulu, yönetim kurulu veya denetleme kurulunun gerekli gördüğü durumlarda ya da genel kurul üye veya delegelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine en geç altmış gün içinde toplanır.
Bir önceki olağan genel kurula katılan yönetim ve denetleme kurulu üyelerinden olağan genel kurulda yeniden seçilmeyenlerin delege olarak olağanüstü genel kurula katılamazlar.
Olağanüstü genel kurulu 4688 sayılı Yasanın 10’uncu maddesinin 5,6,7 ve 8 inci fıkralarına göre toplanır ve genel kuruldaki esaslara göre karar alır.

Madde 18- Sendika Yönetim Kurulu; genel kurula katılan delegeler arasından seçilen Genel Başkan ve Genel Başkan Yardımcıları olmak üzere toplam 4 (Dört) asıl üyeden oluşur.
Genel Başkan tek dereceli, Yönetim Kurulunun diğer üyeleri ise liste halinde seçime girer ve kullanılan oyların salt çoğunluğu ile seçilirler, Yönetim Kurulu için ayrıca 4(dört) yedek üye seçilir. Yönetim Kurulunun ilk toplantısında Genel Başkanın teklifi ve Yönetim Kurulu kararı ile kendi aralarında görev bölümü yaparlar. Görev değişikliğinin yapılmasında aynı usule uyulur.
Genel Başkanın herhangi bir nedenle çekilmesi halinde yönetim kurulu üyeleri kendi aralarından bir genel başkan seçer.
Yedek üyeler de davet edildikten sonra yönetim kurulu üyelerinin yarıdan fazlasının ayrılması halinde en geç bir ay içerisinde olağanüstü genel kurul toplanır.
Sendika Yönetim Kurulu üyeleri sendikanın mali imkânları göz önünde bulundurularak istekleri halinde ve yönetim kurulu kararı ile aylıksız izne ayrılabilir. Aylıksız izne ayrılmada bu maddenin 1 inci fıkrasındaki sıralamaya uyulur. Aylıksız izne ayrılmayan yönetim kurulu üyeleri kurumlarındaki görevlerine devam ederler.
Madde 18- Sendika Yönetim Kurulu; genel kurula katılan delegeler arasından seçilen Genel Başkan ve Genel Başkan Yardımcıları olmak üzere toplam 5 (beş) asıl üyeden oluşur.
Yönetim Kurulunun asıl üyeleri liste halinde seçilirler. Yönetim kurulu için ayrıca 5 (beş) yedek üye seçilir, Yönetim Kurulunun ilk toplantısında kendi aralarında görev bölümü yaparlar, Görev değişikliğinin yapılmasında aynı usule uyulur.
Genel Başkanın herhangi bir nedenle çekilmesi halinde yönetim kurulu üyeleri kendi aralarından bir genel başkan seçer.
Yedek üyeler de davet edildikten sonra yönetim kurulu üyelerinin yarıdan fazlasının ayrılması halinde en geç bir ay içerisinde olağanüstü genel kurul toplanır.
Sendika Yönetim Kurulu üyeleri sendikanın mali imkânları göz önünde bulundurularak istekleri halinde ve yönetim kurulu kararı ile aylıksız izne ayrılabilir Aylıksız izne ayrılmada bu maddenin 1 inci fıkrasındaki sıralamaya uyulur. Aylıksız izne ayrılmayan yönetim kurulu üyeleri kurumlarındaki görevlerine devam ederler.

Madde 47 - Bütçe; Sendika Yönetim Kurulunca hazırlanır. Genel kurulun onayına sunulur ve kesin şeklini alır. Bütçe 3 yıllık devre için ve her yıllığı ayrı ayrı olmak üzere Sendika Merkezi, şubeler ve temsilcilikler itibari ile ayrıntılı olarak hazırlanır. Hesap dönemi takvim yılıdır. Bütçede:
a) Bütçede sendikanın gelirleri ve kaynaklan,
b) Giderleri ve sarf yerleri,
c) Sendikanın her kademesindeki yönetici ve görevlilere verilecek ücretler, sosyal yardımlar, yolluk, gündelik ve ödenekler,
d} Sendika merkezi ve şubelerinde çalışan personele verilecek ücret ve sosyal yardımlar,
e) Sendikanın para, menkul kıymetler ve mal varlıkları (Mal varlıkları, Demirbaş ve Taşınmaz olarak) ayrı ayrı belirtilir.
Madde 47 - Bütçe; Sendika Yönetim Kurulunca hazırlanır. Genel kurulun onayına sunulur ve kesin şeklini alır. Bütçe 4 (dört) yıllık devre için ve her yıllığı ayrı ayrı olmak üzere Sendika Merkezi, şubeler ve temsilcilikler itibari ile ayrıntılı olarak hazırlanır. Hesap dönemi takvim yılıdır. Bütçede:
d) Bütçede sendikanın gelirleri ve kaynaklan,
e) Giderleri ve sarf yerleri,
f) Sendikanın her kademesindeki yönetici ve görevlilere verilecek ücretler, sosyal yardımlar, yolluk, gündelik ve ödenekler,
d} Sendika merkezi ve şubelerinde çalışan personele verilecek ücret ve sosyal yardımlar,
e) Sendikanın para, menkul kıymetler ve mal varlıkları (Mal varlıkları, Demirbaş ve Taşınmaz olarak) ayrı ayrı belirtilir.
Bu duyuruya ait görsel bulunmamaktadır

Bu duyuruya ekli dosya bulunmamaktadır

Facebook'ta Paylaş
Adres : GMK Bulvarı 40/2 Kat 2 Maltepe / ANKARA - Telefon : G.Bşk:05445516454 - Faks : (0312)2290326